Algemene voorwaarden

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Eplus Elektro;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon of vereniging van eigenaren die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op Afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze Algemene Voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft dan wel indien Eplus Elektro handelt

c.q. heeft gehandeld met een Ondernemer;

 • Offerte(s): een vrijblijvend aanbod van een daartoe bevoegde functionaris van Eplus Elektro aan Wederpartij tot het aangaan van een overeenkomst;
 • Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon – niet zijnde Consument – die handelt voor doeleinden

die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, genootschaps- of beroepsactiviteit;

 • Overeenkomst(en): alle tussen Eplus Elektro en Wederpartij gemaakte c.q. te maken afspraken met betrekking tot de koop, levering, installatie, onderhoud en/of andere werkzaamheden aangaande de Producten;
 • Overeenkomst op Afstand: een overeenkomst die tussen Eplus Elektro en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Partijen: Eplus Elektro en Wederpartij gezamenlijk;
 • Product(en); zonnepanelen en -systemen, warmtepompen, energieproducten en/of andere zaken, toebehoren of materiaal (inclusief documentatie), zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst;
 • Eplus Elektro; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eplus Elektro B.V., de aan Eplus Elektro gelieerde entiteiten en/of de door Eplus Elektro (eventueel) nader aan te wijzen derden of aangewezen derden;
 • Wederpartij: de Consument en/of Ondernemer die met Eplus Elektro een Overeenkomst is aangegaan, dan wel een dergelijke Overeenkomst met Eplus Elektro wenst aan te gaan en Eplus Elektro daartoe een aanbod heeft gedaan, dan wel aan wie Eplus Elektro een Offerte heeft

 

 1. Toepasselijkheid
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al aanbiedingen en Offertes die Eplus Elektro uitbrengt, op alle aanvaardingen door Eplus Elektro van een aan haar gedaan aanbod en op alle Overeenkomsten. In het bijzonder zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle inkopen, verkopen en leveringen van Producten en op alle door Eplus Elektro uit te voeren diensten, met inbegrip van verstrekte adviezen en
 • Eplus Elektro streeft ernaar om deze Algemene Voorwaarden vóór of bij het sluiten van een Overeenkomst aan de Wederpartij ter hand te stellen. Indien terhandstelling echter niet heeft plaatsgevonden of redelijkerwijze niet mogelijk is, kan de Wederpartij bij Eplus Elektro om inzage van de Algemene Voorwaarden verzoeken. Op verzoek van de Wederpartij zullen de Algemene Voorwaarden kosteloos aan de Wederpartij worden
 • Wederpartij stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen Wederpartij en Eplus Elektro. Wederpartij stemt ermee in dat deze Algemene Voorwaarden in dat geval niet nogmaals ter hand behoeven te worden
 • In geval een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig c.q. nietig mochten blijken te zijn q. worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarde onverkort van toepassing.
 • Het adres dat door de Wederpartij vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Eplus Elektro is opgegeven, zal door Eplus Elektro als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de Wederpartij worden gehanteerd, totdat de Wederpartij aan Eplus Elektro schriftelijk zijn nieuwe adres heeft

 

 1. Algemene voorwaarden van de Wederpartij en afwijkende afspraken
 • De algemene (inkoop)voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing op Offertes en Overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van Wederpartij wordt derhalve uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Partijen is overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van Eplus Elektro en Wederpartij toch naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat bij eventuele strijdige bepalingen de Algemene Voorwaarden van Eplus Elektro
 • Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst en voor zover Eplus Elektro daarbij vertegenwoordigd wordt door een daartoe krachtens de statuten van Eplus Elektro bevoegde functionaris dan wel anderszins door Eplus Elektro aangewezen bevoegde personen. Een dergelijke afwijking heeft geen bindende werking op andere q. latere overeenkomsten tussen Partijen.

 

 1. Offerte c.q. aanbiedingen
 • Alle door Eplus Elektro uitgebrachte Offertes q. aanbiedingen – in welke vorm dan ook – zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Eplus Elektro kan niet aan een Offerte c.q. aanbieding gehouden worden indien deze Offerte c.q. aanbieding een kennelijke schrijf- of drukfout bevat die door de Wederpartij redelijkerwijs als zodanig herkend kan
 • Schriftelijke opdrachten en offerteaanvragen van de Wederpartij dienen vergezeld te gaan met een duidelijke omschrijving van de te leveren Producten en/of
 • Eplus Elektro zal uitgaan van de juistheid van de door de Wederpartij verstrekte gegevens en hierop haar Offerte c.q. aanbieding baseren. Schade voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van de
 • Indien Eplus Elektro een opdracht van de Wederpartij aanvaardt c.q. de Wederpartij een Offerte c.q. aanbieding van Eplus Elektro accepteert, dan heeft Eplus Elektro het recht om deze aanbieding c.q. dit vrijblijvende offerteaanbod binnen vijf (5) werkdagen na aanvaarding q. ontvangst van de acceptatie te herroepen.
 • De gegevens en bijlagen die Eplus Elektro bij haar Offerte c.q. aanbieding worden verstrekt zijn informatief en geven slechts een algemene weergave. Aan de door Eplus Elektro bij haar Offerte c.q. aanbieding verstrekte gegevens en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend ten opzichte van de opbrengsten, rendementen en werking van de
 • Eplus Elektro behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de Offerte

c.q. aanbieding of nadien verstrekte informatie, bijlagen, ontwerpen, modellen, tekeningen, afbeeldingen, schema’s, materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven het nadrukkelijke eigendom van Eplus Elektro en mogen zonder de schriftelijke toestemming van Eplus Elektro niet (geheel of gedeeltelijk) (I) gekopieerd worden, (ii) aan enige derde worden getoond of ter hand worden gesteld, of (iii) op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden.

 • De modellen en/of monster welke door Eplus Elektro vóór of bij het verstrekken van een aanbieding q. Offerte aan de Wederpartij worden getoond of verstrekt, worden bij benadering opgesteld en gelden slechts als globale aanduiding. De door Eplus Elektro te leveren producten behoeven geenszins aan deze modellen en/of monsters te beantwoorden.
 • Wanneer de Offerte c.q. aanbieding niet wordt geaccepteerd, is Eplus Elektro gerechtigd alle redelijke kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de Offerte c.q. wederpartij bij de Wederpartij in rekening te brengen, indien zij zulks voor het uitbrengen van de Offerte q. aanbieding heeft bedongen.

 

 

 1. Totstandkoming en wijziging Overeenkomst
 • Een Overeenkomst komt tot stand zodra de Wederpartij een door Eplus Elektro uitgebrachte Offerte q. aanbieding heeft geaccepteerd, dan wel zodra een opdracht van de Wederpartij al dan niet schriftelijk door Eplus Elektro is bevestigd, dan wel zodra Eplus Elektro uitvoering geeft aan een in het verlengde van de opdracht liggende uitvoeringshandeling en de Wederpartij daar niet dezelfde dag nog tegen ageert.
 • Overeenkomsten alsmede wijzigingen daarop kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan door een daartoe krachtens de statuten van Eplus Elektro bevoegde functionaris dan wel anderszins door Eplus Elektro aangewezen bevoegde personen. Eplus Elektro is niet gebonden aan eventuele overeenkomsten alsmede wijzigingen daarop met medewerkers van Eplus Elektro, tenzij deze schriftelijk door een krachtens de statuten van Eplus Elektro bevoegde functionaris dan wel een anderszins door Eplus Elektro aangewezen bevoegd persoon is bevestigd. Op eerste verzoek van de Wederpartij zal Eplus Elektro aangeven wie binnen haar onderneming (anders) bevoegd is tot het aangaan c.q. wijzigen van Overeenkomsten.
 • Eplus Elektro is bevoegd – geheel naar haar inzichten – derden in te schakelen in het kader van de uitvoering van de De door Eplus Elektro ingeschakelde derde(n) zullen ook een beroep kunnen doen op deze Algemene Voorwaarden. Deze bepaling geldt dan ook als derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW.

 

 1. Prijzen
 • Prijzen worden in rekening gebracht conform de door Partijen overeengekomen of door Eplus Elektro opgegeven tarieven of, bij gebreke daarvan, op basis van de ten tijde van de aflevering door Eplus Elektro gebruikelijk gehanteerde
 • Alle door Eplus Elektro opgegeven, dan wel tussen Partijen overeengekomen q. gehanteerde prijzen, luiden in Euro en zijn steeds inclusief BTW, maar exclusief verzekeringen, invoerrechten, heffingen, vrachtkosten, leveringskosten, inlaad- en uitlaatkosten, rechten en andere belastingen van overheidswege, tenzij anders in de aanbieding is vermeld en door Partijen is overeengekomen.
 • Prijsopgaven zijn steeds gebaseerd op de ten tijde van de eerste prijsopgave geldende prijsbepalende factoren. Eplus Elektro is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen de lonen en sociale lasten, prijs van toeleveranciers, belastingen, grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, transport, in- of uitvoerrechten, licentiekosten, valutawisselkoersen, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling van Eplus Elektro, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de Overeenkomst, maar voor de levering, aan de Wederpartij door te berekenen. Indien Eplus Elektro dit doet binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden, van welk recht de Wederpartij gebruik moet maken binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de Overeenkomst op deze wijze geeft geen der Partijen het recht op
 • Indien Eplus Elektro op verzoek van de Wederpartij, door een wijziging van omstandigheden of om enige andere reden andere of meer werkzaamheden dient te verrichten dan hetgeen tussen Partijen is overeengekomen, dan dient de Wederpartij de daarmee gepaard gaande kosten aan Eplus Elektro te vergoeden. Indien Eplus Elektro dient over te gaan tot het verrichten van andere en/of meer werkzaamheden, dan zal Eplus Elektro deze werkzaamheden in beginsel schriftelijk vooraf aan de Wederpartij
 • Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- en feestdagen zal Eplus Elektro een toeslag op de eventueel overeengekomen prijzen in rekening kunnen brengen.

 

 1. Levertijd, levering en risico
 • Levering door Eplus Elektro van Producten, werken en overige daarmee samenhangende zaken geschiedt “af magazijn” (ex works) van Eplus Elektro, dan wel een door Eplus Elektro aan te wijzen locatie. Voor de interpretatie van de leveringscondities wordt verwezen naar de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst laatst gepubliceerde versie van de “Incoterms 2020”.
 • Het risico voor Producten, werken en overige daarmee samenhangende zaken gaat van Eplus Elektro over op de Wederpartij op het moment van (op)levering van de Producten, werken en overige daarmee samenhangende De eigendom gaat pas over op het moment van volledige voldoening door de Wederpartij van al diens verplichtingen jegens Eplus Elektro, hetgeen conform artikel 16.
 • De door Eplus Elektro opgegeven termijnen waarbinnen de Producten zullen worden geleverd en/of de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd worden door Eplus Elektro bepaald en worden bij benadering vastgesteld. De opgegeven leveringstermijn is derhalve geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
 • De Wederpartij kan bij een overschrijding van de opgegeven levertermijn door Eplus Elektro tot 90 dagen geen aanspraak maken op schadevergoeding, (gedeeltelijke) opschorting van haar (betalings) verplichtingen en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst. Bij een overschrijving van de levertermijn met meer dan 90 dagen, is het de Wederpartij pas toegestaan om schadevergoeding te vorderen, haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden nadat zij Eplus Elektro schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij door de Wederpartij aan Eplus Elektro een redelijke termijn voor nakoming wordt
 • De opgegeven leveringstermijn gaat in zodra tussen Partijen overeenkomstig artikel 5 een Overeenkomst tot stand is gekomen, Eplus Elektro bezit over alle voor de levering van de Producten en/of uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke gegevens, materialen en bescheiden, de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling aan Eplus Elektro is voldaan alsmede is voldaan aan eventuele overige tussen Partijen schriftelijk overeengekomen
 • Eplus Elektro is bevoegd in gedeelten te leveren, waarbij iedere deellevering als afzonderlijke transactie door Eplus Elektro gefactureerd kan worden. Indien een opdracht niet (volledig) geleverd kan worden, wordt deze (gedeelten van een) opdracht door Eplus Elektro voor nalevering genoteerd, waaromtrent Eplus Elektro de Wederpartij in kennis zal
 • Indien de termijn waarbinnen Producten zullen worden geleverd en/of de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, is uitgedrukt in werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, weekenddag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Als levering van Producten en/of de uitvoering van werkzaamheden zou moeten geschieden op een dag die niet een werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van levering c.q.
 • Bij de vaststelling van de leveringstermijn gaat Eplus Elektro ervan uit dat zij het Product kan leveren c.q. de werkzaamheden kan uitvoeren onder de door de Wederpartij verstrekte gegevens en omstandigheden waarop Eplus Elektro haar Offerte q. aanbieding heeft gebaseerd of de opdracht heeft geaccepteerd.
 • Indien Eplus Elektro het Product niet kan leveren en/of de werkzaamheden niet kan uitvoeren binnen de overeengekomen leveringstermijn als gevolg van overmacht, een voor rekening van Wederpartij komende omstandigheid of een omstandigheid welke niet aan Eplus Elektro kan worden toegerekend, heeft Eplus Elektro recht op verlenging van de opgegeven levertermijn, zodanig van duur als redelijkerwijs voortvloeit uit die overmacht, de voor rekening van de Wederpartij komende omstandigheid en/of de omstandigheid die niet aan Eplus Elektro kan worden
 • Indien Eplus Elektro aan de Wederpartij al dan niet schriftelijk heeft laten weten dat het Product vanaf een bepaalde datum voor levering gereed staat en/of de werkzaamheden kunnen worden aangevangen en het Product niet binnen veertien (14) dagen na deze mededeling door de Wederpartij wordt afgenomen c.q. de Wederpartij Eplus Elektro niet binnen veertien (14) dagen na deze mededeling in de gelegenheid heeft gesteld werkzaamheden aan te vangen, dan is de Wederpartij zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist vanaf dat moment in verzuim. Op het moment dat de Wederpartij in verzuim is gaat het risico voor het Product van Eplus Elektro over op de Wederpartij en is Eplus Elektro alsdan gerechtigd het Product voor rekening en risico van de Wederpartij op te (doen) slaan.
 • Indien de levering van het Product en/of de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd, stilgelegd, in tijd wordt verzet en/of geen doorgang vindt door factoren welke niet aan Eplus Elektro kunnen worden toegerekend, waarvoor de Wederpartij naar oordeel van Eplus Elektro verantwoordelijk is en/of die voor rekening en risico van de Wederpartij komen, dan dienen de daaruit voor Eplus Elektro voortvloeiende kosten en schade door de Wederpartij aan Eplus Elektro te worden Eplus Elektro is te allen tijde gerechtigd om haar kosten en schade met een eventuele vooruitbetaling van de Wederpartij te verrekenen.

 

 1. Overmacht
 • Eplus Elektro is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en kan niet tot nakoming van haar verplichtingen worden aangesproken, indien Eplus Elektro als gevolg van een overmachtsituatie niet in staat is en/of van haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht om alle of een deel van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te
 • Eplus Elektro is gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van een overmachtsituatie. Indien Eplus Elektro haar verplichtingen als gevolg van overmacht langer dan 2 weken geheel of gedeeltelijk heeft opgeschort of blijvend verhinderd is uitvoering te geven aan de Overeenkomst, is Eplus Elektro gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding voor Eplus Elektro
 • Indien Eplus Elektro bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, welke factuur de Wederpartij aan Eplus Elektro dient te voldoen.
 • Aan Eplus Elektro komt tevens het recht toe om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert is ingetreden nadat Eplus Elektro haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Onder overmacht worden de omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet aan de schuld van Eplus Elektro te wijten zijn en redelijkerwijs niet voor haar rekening behoren komen. Hieronder worden uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen: brand, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, revoluties, opstand en/of burgerlijke onrust, (terroristische) aanslagen, onlusten, storingen, overheidsmaatregelen, (wilde en/of politieke) werkstakingen, beperking in de bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machines en storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit bij Eplus Elektro en/of de door haar in te schakelen derden, bijzondere weeromstandigheden, waterschade, overstroming, epidemieën, pandemieën, ziekte van het personeel van Eplus Elektro, een tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van de (rechts)personen van wie Eplus Elektro op enigerlei andere wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken, niet voorzienbare stagnatie bij (toe)leveranciers of andere derden waarvan Eplus Elektro afhankelijk is, beperking in de bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machines en storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit bij Eplus Elektro en/of de door haar in te schakelen derden en algemene vervoersproblemen bij Eplus Elektro.

 

 1. Aansprakelijkheid Wederpartij
 • Naast hetgeen verder uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voortvloeit, is de Wederpartij uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de navolgende gevallen:
 1. voor de door of namens de Wederpartij voorgeschreven constructies en werkwijzen;
 2. voor de door of namens de Wederpartij gegeven orders en aanwijzingen en instructies aan Eplus Elektro, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden;
 3. voor het (tijdig) ter beschikking stellen van hetgeen onder artikel 11.4 staat opgenomen;
 4. het onderhoud en de goede kwaliteit van de door de Wederpartij ter beschikking gestelde dan wel door hem voorgeschreven materialen of hulpmiddelen en geleverde Producten;
 5. voor de materialen, gereedschappen en/of hulpmiddelen van Eplus Elektro, die de Wederpartij ten behoeve van de werkzaamheden/installatie/montage onder zich heeft en/of opgeslagen heeft staan;
 6. naleving van de wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van Offerte in werking treden;
 7. voor de door, namens of op verzoek van de Wederpartij ingeschakelde derden;
 8. voor het afvoeren van eventueel bij de uitvoering van de werkzaamheden/installatie/montage vrijgekomen zaken, zoals afval;
 9. voor vertragingen of stilleggingen van de werkzaamheden die het gevolg zijn van factoren waarvoor de Wederpartij naar oordeel van Eplus Elektro aansprakelijk is, dan wel factoren die niet aan Eplus Elektro kunnen toen
 10. Indien de Wederpartij haar verantwoordelijkheden in dit Artikel 9 niet nakomt, is zij jegens Eplus Elektro aansprakelijk voor alle eventuele kosten en schade die uit een dergelijke schendig voortvloeien. Deze kosten en schade kunnen onder meer, maar niet uitsluitend bestaan uit:
 11. de schade aan (zaken van) Eplus Elektro, haar personeel, de door haar ingeschakelde derden, of overige derden die is ontstaan door het gebruik van door de Wederpartij ter beschikking gestelde en/of voorgeschreven materialen, gereedschappen of hulpmiddelen;
 12. reinigingskosten door vervuiling van de door de Wederpartij aangeleverde materialen, gereedschappen of hulpmiddelen;
 13. de kosten en gederfde winsten die het gevolg zijn van vermissing, diefstal of beschadiging van materialen, gereedschappen en/of hulpmiddelen van Eplus Elektro, die Eplus Elektro tijdelijk bij de Wederpartij heeft opgeslagen en/of de Wederpartij tijdelijk onder zich heeft;
 14. schade aan het werk of overige zaken veroorzaakt door de Wederpartij zelf of de door haar, namens haar of op haar verzoek ingeschakelde derden;
 15. afvoerkosten van bij de uitvoering van de werkzaamheden vrijgekomen zaken, zoals

Eplus Elektro is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat zij betaling heeft ontvangen van deze kosten en schade. Eplus Elektro is ook gerechtigd over te gaan tot een afrekening op grond van art. 7:764 lid 2 BW.

 

 1. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
 • Eplus Elektro is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor andere schade dan de directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Eplus Elektro uit de Overeenkomst en/of onrechtmatig handelen zijdens Eplus Elektro. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (i) zaakschade, (ii) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld is, (iii) de eventuele redelijke en aantoonbare kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Eplus Elektro aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Eplus Elektro toegerekend kunnen worden, en (iv) de redelijke en aantoonbare kosten die de Wederpartij heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld
 • De aansprakelijkheid van Eplus Elektro is te allen tijde beperkt tot:
 1. de directe schade. Eplus Elektro is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is, daaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, derving van inkomsten of mogelijkheden, winstderving en/of schade als gevolg van bedrijfsstagnatie;
 2. maximaal eenmaal de factuurwaarde aangaande de geleverde Producten en/of materialen, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft; in aanvulling op het bepaalde onder b, te allen tijde tot maximaal het bedrag der uitkering van de verzekering van Eplus Elektro in voorkomend
 3. De hoogte van de eventueel door de Wederpartij geleden schade dient te allen tijde te worden bepaald door een door de Wederpartij aan te wijzen en te betalen schade-expert.
  • Eplus Elektro is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt:
 4. door ondeskundig gebruik van het Product of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;
 5. door het ontbreken van eigenschappen waarover het product volgens de Wederpartij had moeten beschikken, welke eigenschappen niet voortvloeien uit een mededelingen zijdens Eplus Elektro q. de Overeenkomst en/of niet door Eplus Elektro zijn toegezegd;
 6. door onjuiste verwachtingen zijdens de Wederpartij ten aanzien van het Product en/of de werkzaamheden die worden c.q. zijn uitgevoerd;
 7. door afwijkingen ten aanzien van het Product die betrekking hebben op feiten die Eplus Elektro kende noch behoorde te kennen;
 8. door normale slijtage;
 9. door abnormale weersomstandigheden, zoals extreme hagel of regen, blikseminslag of bevriezing;
 10. vervuiling van de binnenleiding of leidinglekkage;
 11. storing in het gas- of elektriciteitsnet;
 12. doordat de installatie/montage van het Product op verzoek van de Wederpartij door een ander dan Eplus Elektro of een door haar ingeschakelde derde is uitgevoerd, waardoor gedurende deze installatie/montage schade aan het Product is ontstaan, schade is ontstaan die het gevolg is van de betreffende installatie/montage en/of het Product niet (behoorlijk) functioneert;
 13. doordat de Wederpartij de op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen, zoals het zorgdragen voor een werkbare dakbedekking;
 14. doordat Eplus Elektro is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige (technische) gegevens, tekeningen of overige informatie en/of (zelf) voor montage/installatie van het Product zorgdragen;
 15. door derden of hulpmiddel die op verzoek of met toestemming van de Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld c.q. gebruikt;
 16. door misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.
  • Alle zaken, zoals materialen, halffabricaten en machines, die door de Wederpartij voor de uitoefening van de Overeenkomst aan Eplus Elektro beschikbaar worden gesteld, zullen door Eplus Elektro niet worden verzekerd. De Wederpartij is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder Eplus Elektro
  • De Wederpartij vrijwaart Eplus Elektro tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, die samenhangen met of voortvloeien uit de Overeenkomst tussen Partijen en die niet aan Eplus Elektro kunnen worden
  • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Eplus Elektro of haar leidinggevende ondergeschikten of indien uit bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien.

 

 1. Montage/ installatie
 • Het Product wordt in beginsel door Eplus Elektro geïnstalleerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder installatie wordt hier verstaan (i) de plaatsing en indien nodig aansluiting van het Product op een zodanige wijze dat het in gegeven omstandigheden een goede tot optimale werking

c.q. een goed tot optimaal rendement kan behalen, (ii) indien vereist het (laten) aanbrengen van een productiemeter en (iii) voor zover van toepassing het verzorgen van subsidieaanvraag in het kader van Stimuleringsregeling.

 • Partijen kunnen overeenkomen dat Eplus Elektro voor de administratieve handelingen aangaande een subsidieaanvraag zal zorgdragen, waaronder uitdrukkelijk niet de periodieke administratie dient te worden verstaan die nodig is om een subsidie na elke meetperiode te
 • Eplus Elektro zal in beginsel niet voor installatie van de door de Wederpartij aangeleverde materialen en hulpmiddelen zorgdragen, zoals een Wi-Fi kit uitbreiding voor het monitoren van opbrengsten via de computer, laptop of telefoon, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. In het geval Partijen afspreken dat Eplus Elektro wel voor voornoemde installatie zal zorgdragen, zal door Eplus Elektro een meerprijs voor deze installatie bij de Wederpartij in rekening worden gebracht. Eplus Elektro is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade van de Wederpartij of derden die voortvloeit uit of gepaard gaat met de voornoemde installatie door Eplus Elektro, zoals schade aan gegevens, de computer, de laptop, de telefoon of aan overige hulpmiddelen die door de Wederpartij en/of derden ter beschikking zijn gesteld.
 • De Wederpartij stelt Eplus Elektro in de gelegenheid om de installatie/montage (tijdig) van het Product te verrichten. Op de dag van installatie/montage dient de Wederpartij er voor zorgt te dragen dat:
 1. zij beschikt over de voor de installatie/montage benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, verklaring ‘geen-asbest’, ontheffingen en beschikkingen, tenzij tussen Partijen schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. het personeel van Eplus Elektro, haar personeel en/of de door haar ingeschakelde derde(n), zodra deze op de plaats van levering c.q. installatie is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Eplus Elektro dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Wederpartij heeft medegedeeld;
 3. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
 4. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor aanvoer, afvoer en opslag van bouwstoffen en hulpmiddelen alsmede installatie/montage van het Product;
 5. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
 6. het werk altijd zal worden geschouwd en doorgesproken met een bevoegd aangewezen persoon van Eplus Elektro;
 7. Eplus Elektro kan beschikken over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de Wederpartij.
  • De Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of afgesproken levering(en), die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Eplus Elektro of de door haar ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door Eplus Elektro geen vertraging Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Wederpartij Eplus Elektro hiervan tijdig in kennis te stellen.
  • De Wederpartij is verplicht onderzoek te doen naar alle omstandigheden aangaande de plaats(en) waar (aan) de werkzaamheden door Eplus Elektro zullen worden uitgevoerd en Eplus Elektro daarover schriftelijk in te lichten, waaronder begrepen de staat van het dak c.q. de dakbedekking alsmede de ligging en aanwezigheid van obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen en risico’s.

Indien (het niet melden van) die omstandigheden of risico’s leiden tot extra kosten voor Eplus Elektro, heeft Eplus Elektro het recht die extra kosten in rekening te brengen bij de Wederpartij.

 • De door de Wederpartij aangedragen of in opdracht van de Wederpartij af te voeren zaken blijven eigendom en dus voor rekening en risico van de
 • Schade en kosten van Eplus Elektro die ontstaan doordat de Wederpartij haar afspraken of de op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen, zoals het vooraf vervangen van een dak en of dakbedekking die door de Wederpartij in eigenhand is of wordt uitgevoerd, zal Eplus Elektro bij de Wederpartij in rekening brengen; in de praktijk betekent dit veelal dat het installatieteam van Eplus Elektro namelijk onverrichte zaken weer moet
 • Wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
 1. onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
 2. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht
 3. ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van het Product, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie (werkzaamheden).
  • Indien de Wederpartij de verplichtingen in dit artikel 11 niet opvolgt is hij jegens Eplus Elektro aansprakelijk voor eventuele schade en kosten van Eplus Elektro.

 

 1. Herroepingsrecht en annulering
 • Overeenkomsten op Afstand met betrekking tot het leveren van Producten c.q. het verrichten van diensten, kunnen door Consument zonder opgave van reden worden ontbonden binnen een Bedenktijd van veertien (14) dagen na de dag waarop de Producten zijn geleverd c.q. de Overeenkomst op Afstand tot het verricht van diensten is
 • Indien Consument gebruik wenst de maken van zijn Herroepingsrecht, dient hij dit te doen binnen de Bedenktijd door gebruikmaking van het Modelformulier of dient hij dit op andere ondubbelzinnige wijze aan Eplus Elektro kenbaar te
 • Beëindiging/annulering van de Overeenkomst op Afstand buiten de Bedenktijd of annulering van de Overeenkomst die geen Overeenkomst op Afstand is door de Wederpartij is niet toegestaan, tenzij Eplus Elektro uitdrukkelijk en schriftelijk met deze annulering instemt. De Wederpartij is in zo’n geval annuleringskosten verschuldigd. De annuleringskosten omvatten een redelijke vergoeding voor door Eplus Elektro geleden verlies en gederfde De annuleringskosten bedragen minimaal een vergoeding van 15 % – 30 % van het totale factuurbedrag (incl. BTW), tenzij schriftelijk anders is of wordt overeengekomen.
 • Overeenkomsten op Afstand met betrekking tot het leveren van showroomaankopen en maatproducten die speciaal voor de Consument worden gemaakt of aangepast, vallen buiten deze Bedenktijd en het Herroepingsrecht, kunnen niet beëindigd c.q. geannuleerd worden en zijn derhalve definitief, tenzij schriftelijk anders is of wordt
 • In het geval van een Overeenkomst op Afstand tot het verricht van diensten is gesloten, kunnen Partijen overeenkomen dat de werkzaamheden reeds aanvangen gedurende de Bedenktijd. Indien Partijen zijn overeengekomen dat de werkzaamheden aanvangen gedurende de Bedenktijd en de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, dan is de Consument aan Eplus Elektro een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan het gedeelte van de verbintenis dat door Eplus Elektro reeds is nagekomen op het moment van de
 • Indien de Consument overeenkomstig dit artikel tijdig gebruik maakt van diens Herroepingsrecht q. de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.3 van dit artikel door de Wederpartij wordt geannuleerd/beëindigd, dient de Consument/Wederpartij het geleverde Product binnen veertien (14) dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de in artikel 12.1 bedoelde melding of de in artikel 12.3 bedoelde acceptatie aan Eplus Elektro te hebben teruggezonden. Dit hoeft niet als Eplus Elektro heeft aangeboden het Product zelf af te halen.
 • Het product dient door Consument/Wederpartij aan Eplus Elektro te worden teruggezonden met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door Eplus Elektro verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten voor retourzending zijn in beginsel voor rekening van Consument/Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
 • Gedurende de Bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te kunnen Uitgangspunt is dat Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou hebben gedaan. Indien Consument niet conform voorgaande met het Product is omgegaan, is de Consument aansprakelijk voor iedere w waardevermindering van het Product die daarvan het gevolg is.
 • Indien de Consument tijdig en op een juiste wijze gebruik heeft gemaakt van zijn Herroepingsrecht, vergoedt Eplus Elektro de reeds gedane betalingen van Consument binnen veertien (14) dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop Consument de herroeping aan Eplus Elektro heeft gemeld, waarop Eplus Elektro het bedrag dat de Consument op grond van artikel 12.5 aan Eplus Elektro verschuldigd is in mindering zal
 • Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van Herroepingsrecht liggen bij Consument.

 

 1. Garantie
 • Tenzij tussen Eplus Elektro en de Wederpartij anders is overeengekomen, geldt voor de geleverde Producten de wettelijke garantie die aan de Wederpartij toekomt, namelijk dat de geleverde Producten die eigenschappen moeten bezitten die de Wederpartij op grond van de Overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Het door Eplus Elektro geleverde Product betreft in beginsel een Product dat door een derde is geproduceerd, in welk geval de garantie beperkt is tot de (fabrieks)garantie die door de producent c.q. fabrikant van het Product wordt verstrekt. In het geval een onderdeel of Product niet door een derde is geproduceerd, de producent c.q. fabrikant geen (fabrieks)garantie heeft verstrekt en/of Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, garandeert Eplus Elektro een deugdelijke werking van de geleverde Producten en de door haar uitgevoerde werkzaamheden gedurende een periode zoals op de Offerte staat vermeld. Voor zover rechtens toegestaan wordt een (ander) beroep op artikel 7:17 en 7:18 (non-conformiteit) BW
 • Voor zover geen standaard (fabrieks)garantie wordt afgegeven, geen (andere) garantie(termijn) op de Offerte staat vermeld, door Eplus Elektro wordt bevestigd en/of tussen Partijen wordt overeengekomen, wordt door Eplus Elektro ten aanzien van de door haar geleverde Producten de navolgende productgaranties verstrekt:
 1. Eplus Elektro garandeert een deugdelijke werking van de geleverde zonnepanelen – voor zover het een door Eplus Elektro gevoerd merk betreft – gedurende een periode van twaalf (12) jaar na levering;
 2. Eplus Elektro garandeert een deugdelijke werking van de geleverde omvormer gedurende een periode van tien (10) jaar na levering;
 3. Eplus Elektro garandeert 95% van het vermogen van de door haar geleverde zonnepanelen gedurende een periode van tien (10) jaar na levering, alsmede 80% van het vermogen van de door haar geleverde zonnepanelen gedurende de daarop volgende vijftien (15) jaar;
 4. Eplus Elektro garandeert een deugdelijke werking van haar montagemateriaal gedurende een periode van twintig (20) jaar na levering;
  • Eplus Elektro garandeert aangaande de zonnepanelen verder een opbrengst conform het door Eplus Elektro aan de Wederpartij verstrekte q. te verstrekken financieel overzicht gedurende een periode van tien

(10) jaar na levering. Eplus Elektro zal de door de Wederpartij misgelopen en door Eplus Elektro te bepalen opbrengst vergoeden, mocht het door Eplus Elektro geleverde systeem na normale inbedrijfstelling de opbrengst conform het verstrekte c.q. te verstrekken financieel overzicht niet halen. Storingen c.q. gebreken aan het systeem dient de Wederpartij binnen vierentwintig (24) uur na ontdekking te melden aan Eplus Elektro, om de financiële schade (minderopbrengst) te minimaliseren. Indien de Wederpartij een gebrek of storing niet (tijdig) aan Eplus Elektro meldt, kan zij geen aanspraak meer maken op haar ‘opbrengstgarantie’ en/of komen de eventuele extra kosten van Eplus Elektro (ofwel ‘extra minderopbrengst’) voor rekening van de Wederpartij.

 • Indien de Wederpartij een gebrek in de geleverde Producten heeft geconstateerd, dient hij zich onder nauwkeurige opgave van het gebrek te allen tijde tot Eplus Elektro te wenden. Eplus Elektro ontzorgt gedurende de wettelijke (fabrieks)garantietermijn, hetgeen inhoudt dat Eplus Elektro bij een gebrek aan het door haar geleverde Product zorgdraagt voor een snelle afwikkeling met de fabrikant. Eplus Elektro zal zich er bovendien toe inspannen om het door haar geleverde systeem binnen achtenveertig (48) uur weer naar behoren te laten functioneren, zulks door herstel van het geleverde Product en/of het plaatsen

c.q. leveren van een tijdelijke oplossing.

 • Eplus Elektro heeft het recht het gebrek in de geleverde Producten naar haar keuze te herstellen door volledige vervanging van het geleverde Product, reparatie van het geleverde Product of het restitueren van de
 • Indien Eplus Elektro een geleverd Product dan wel een onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk herstelt en/of vervangt, gaat ten aanzien van dit geleverde Product geen nieuw garantietermijn lopen, zodat de oorspronkelijke garantietermijn doorloopt voor zover en indien deze nog niet is
 • In de navolgende gevallen is Eplus Elektro niet aansprakelijk voor gebreken en rust op haar geen garantieverplichtingen:
 1. indien de Wederpartij het gebrek niet binnen redelijke tijd aan Eplus Elektro heeft gemeld (artikel 14);
 2. indien Eplus Elektro niet (alsnog) de gelegenheid heeft gekregen om de gebreken binnen een redelijk termijn te herstellen;
 3. indien geen geldig garantiebewijs of originele aankoopbewijs kan worden overgelegd;
 4. indien zonder de uitdrukkelijke toestemming van Eplus Elektro werkzaamheden, wijzigingen en/of reparaties aan de geleverde Producten zijn verricht;
 5. indien het gebrek aan de geleverde Producten het gevolg is van een omstandigheid zoals genoemd in artikel 3;
 6. indien gebreken aan de geleverde producten het gevolg zijn van gebruik van de geleverde Producten anders dan overeenkomstig de verstrekte richtlijnen, instructies en/of specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de Producten geleverd zijn;
 7. indien gebreken aan de geleverde Producten het gevolg zijn van enig handelen, enig onoordeelkundig gebruik of enige tekortkoming zijdens de Wederpartij;
 8. indien gebreken aan de geleverde Producten het gevolg zijn van abnormale weersomstandigheden of overige ongebruikelijke omstandigheden;
 9. indien gebreken aan de geleverde Producten het gevolgd zijn van het naleven van enig overheidsvoorschrift.

 

 1. Reclamatie
 • De Wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de Producten c.q. afronding van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare gebreken aan het Product c.q. het opgeleverde werk dient de Wederpartij binnen achtenveertig (48) uur na ontdekking schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van het gebrek aan Eplus Elektro te
 • Andere gebreken aan het product en/of de uitgevoerde werkzaamheden dan de zichtbare gebreken dient de Ondernemer uiterlijk binnen acht (8) dagen na levering en de Consument uiterlijk binnen twee

(2) maanden na ontdekking schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van het gebrek aan Eplus Elektro te melden.

 • Indien eventuele gebreken niet door de Wederpartij zijn gemeld overeenkomstig de vereisten en termijnen in artikel 1 en 14.2, dan worden de Producten geacht in goede staat te zijn ontvangen en de werkzaamheden naar behoren te zijn uitgevoerd.
 • Eventuele klachten over de facturen dienen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum schriftelijk en nauwkeurig omschreven aan Eplus Elektro te worden gemeld. Na het verstrijken van die termijn wordt de Wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd en is het desbetreffende factuurbedrag verschuldigd.
 • Het indienen van een klacht heft de (betalings)verplichtingen van de Wederpartij niet
 • Eplus Elektro dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending en/of demontage van de geleverde Producten noodzakelijk blijkt, geschiedt dit in beginsel voor rekening van Eplus Elektro en voor risico van de Wederpartij. Bij onterechte reclamaties staat het Eplus Elektro vrij de kosten van de retournatie en/of de demontage in rekening te brengen bij de Wederpartij. Eplus Elektro is te allen tijde bevoegd om redelijke administratiekosten bij de Wederpartij in rekening te

 

 1. Betalingscondities
 • Eplus Elektro heeft het recht om naar haar keuze:
 1. gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen;
 2. de overeengekomen prijs periodiek in termijnen – naar evenredigheid met de voortgang van de werkzaamheden/installatie/montage – aan de Wederpartij te factureren; of
 3. de prijs na algehele levering van het Product en/of uitvoering van de werkzaamheden/installatie/montage aan

de Wederpartij te factureren.

 • Eplus Elektro zal in beginsel steeds een vooruitbetaling van 50% van de overeengekomen prijs verlangen, waarna de overige 50% zal moeten worden voldaan na levering van de Producten en/of afronding van de werkzaamheden/installatie/montage. Eplus Elektro behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om te allen tijde betaling te verlang op een andere dan voormelde wijze.
 • Indien Eplus Elektro een vooruitbetaling verlangt, dient betaling daarvan plaats te vinden binnen acht (8) dagen nadat overeenkomstig artikel 5 een Overeenkomst tot stand is gekomen, doch te allen tijde uiterlijk tien (10) dagen vóórdat de Producten worden geleverd en/of met de werkzaamheden/installatie/montage wordt aanvangen. Iedere andere betaling dient te geschieden binnen acht (8) dagen ná de factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Iedere betaling dient plaats te vinden door overmaking op een door Eplus Elektro aan te wijzen bankrekening.
 • Het is de Ondernemer uitdrukkelijk niet toegestaan om tot verrekening en/of opschorting over te gaan, welk recht uitdrukkelijk is uitgesloten. De facturen van Eplus Elektro moeten zonder een beroep op korting, verrekening en/of opschorting door de Ondernemer tijdig worden
 • Indien de Wederpartij niet binnen de in artikel 15.3 genoemde termijn heeft betaald, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Voor zover rechtens toegestaan heeft Eplus Elektro vanaf dat moment tot aan de dag der algehele vergoeding recht op vergoeding van een rente van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de hoogste rente Deze wettelijke (handels)rente is verschuldigd met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden.
 • Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is Wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. Indien de Wederpartij een Ondernemer betreft, bedragen de incassokosten 15% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 100,– (exclusief BTW). Indien de Wederpartij een Consument betreft, bedragen de incassokosten een tarief conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, met een minimum van € 40,– (exclusief BTW). De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de
 • Door de Wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere
 • Eplus Elektro is te allen tijde gerechtigd om van de Wederpartij (goederenrechtelijke) zekerheden te verlangen voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voor de Wederpartij voortvloeiende (betalings) verplichtingen. Verstrekt de Wederpartij geen, niet tijdig of niet voldoende zekerheid, dan is de Wederpartij van rechtswege – zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist – in verzuim, in welk geval Eplus Elektro conform het bepaalde in artikel 17 bevoegd is haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst
 • De volledige vordering van Eplus Elektro op de Wederpartij wordt terstond volledig opeisbaar als:
 1. de Wederpartij zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
 2. de Wederpartij faillissement, surseance of schuldsanering heeft aangevraagd, failliet is gegaan, in surseance verkeert of is toegelaten tot een schuldsanering;
 3. beslag op zaken of vorderingen van de Wederpartij is gelegd;
 4. de Wederpartij wordt ontbonden;
 5. de Wederpartij (natuurlijk persoon) onder curatele of bewind wordt gesteld of overlijdt

 

 1. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
 • De door Eplus Elektro aan de Wederpartij geleverde (nog niet verwerkte) Producten c.q. de uit diensten ontstane producten blijven het eigendom van Eplus Elektro tot het tijdstip waarop de Wederpartij aan al zijn verplichtingen uit alle met Eplus Elektro gesloten Overeenkomsten heeft voldaan, waaronder:
 1. de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren Producten;
 2. de tegenprestatie(s) met betrekking tot de door Eplus Elektro verrichtte of te verrichten diensten/installatie/montage;
 3. de eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Wederpartij van (een) met ons gesloten Overeenkomst(en), waaronder het betalen van schadevergoeding, (buiten)gerechtelijke incassokosten en eventuele
  • Door Eplus Elektro geleverde Producten die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden De Wederpartij is niet bevoegd om verder zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen of bij c.q. aan derden in gebruik te geven. Deze bepaling heeft een goederenrechtelijke werking.
  • Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet (volledig) nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zijn verplichtingen niet (volledig) zal nakomen, is Eplus Elektro gerechtigd om de geleverde Producten of de uit diensten ontstane producten waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Wederpartij of bij derden die deze Producten q. uit diensten ontstane producten voor de Wederpartij houden weg te (doen) halen. De Wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen en onherroepelijke toestemming aan Eplus Elektro te verlenen om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Eplus Elektro zich bevinden, op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van al het door de Wederpartij aan Eplus Elektro verschuldigde per dag dat de Wederpartij haar medewerking niet verleent.
  • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten q. de uit diensten ontstane producten, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Eplus Elektro hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
  • De Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten c.q. de uit diensten ontstane producten op een zorgvuldige wijze en als herkenbaar van Eplus Elektro te bewaren alsmede op adequate wijze te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal. De Wederpartij dient de polis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen op eerste verzoek van Eplus Elektro aan Eplus Elektro ter inzage te
  • De Wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Eplus Elektro aan Eplus Elektro een (eerste) pandrecht te verstrekken op de aanspraken van de Wederpartij op verzekeraar(s) met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten c.q. de uit diensten ontstane producten, alsmede de vorderingen die de Wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van de onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde Producten c.q. de uit diensten ontstane
  • Wanneer Eplus Elektro zaken van de Wederpartij onder haar heeft, is zij gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot het tijdstip waarop de Wederpartij aan al zijn verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens Eplus Elektro heeft voldaan, tenzij de Wederpartij voor diens verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld. Onder de verplichtingen van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren Producten c.q. diensten, vermeerderd met de vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de Wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, (buiten)gerechtelijke incassokosten en eventuele
 1. Opschorting en ontbinding
 • Eplus Elektro is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist alsmede tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien:
 1. de Wederpartij zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
 2. Eplus Elektro goede grond heeft om te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;
 3. de Wederpartij faillissement, surseance of schuldsanering heeft aangevraagd q. failliet is gegaan, surseance is uitgesproken of is toegelaten tot een schuldsanering;
 4. beslag op zaken of vorderingen van de Wederpartij is gelegd;
 5. de Wederpartij (vennootschap) wordt ontbonden;
 6. de Wederpartij (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
 7. bij de Wederpartij een verandering optreedt in de zeggenschap over de Wederpartij q. de zeggenschap over de Wederpartij bij een derde komt te berusten;
 8. Eplus Elektro heeft de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende
  • Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Eplus Elektro op de Wederpartij onmiddellijk

 

 1. Geschillen en Toepasselijk recht
 • Op al onze Offertes q. aanbiedingen en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk
 • Elk geschil tussen de Wederpartij en Eplus Elektro zal worden beslecht door de Rechtbank te Den Haag, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft en met uitzondering van geschillen waar de kantonrechter in eerste aanleg bevoegd is kennis te nemen. Eplus Elektro is steeds gerechtigd het geschil voor te leggen aan een andere rechtbank die op grond van de wet bevoegd

 

 

Hulp nodig?